Bezirksapostel Bernd Koberstein bei seinem Amtsantritt 2009 (Foto: NAK HRS)

L’apôtre de district Bernd Koberstein prendra aussi en charge l’Église territoriale de France

Bezirksapostel Bernd Koberstein bei seinem Amtsantritt 2009 (Foto: NAK HRS)