Apostel Bernhard Meier, Schweiz (Foto: NAK)

L’apôtre Bernard Meier prend sa retraite

Apostel Bernhard Meier, Schweiz (Foto: NAK)