photo: NAKI

"Christ makes free" — Motto for the year 2020

photo: NAKI