All European apostles of the New Apostolic Church (Photo: NAKI)

Pentecost divine service 2007: One spirit with the Lord!

All European apostles of the New Apostolic Church (Photo: NAKI)