Ordination of Apostle Orlofski (Photo: NAC USA)

Karl Orlofski ordained apostle

Ordination of Apostle Orlofski (Photo: NAC USA)