Nieuw-Apostolische Kerk introduceert nieuw zangboek!

Zürich. Na meer dan 75 jaar voert de Nieuw-Apostolische Kerk in de Duitstalige werkgebieden een nieuw zangboek in! Het huidige liedboek dateert uit het jaar 1925. Speculaties wanneer en op welke wijze de nieuwe liederenbundel zal verschijnen en eruit zal komen te zien, zijn rijkelijk aanwezig. Over dit thema heeft de Stamapostel een brief geschreven aan de gemeenten. Daarin geeft hij officieel en rechtstreeks antwoord. De brief is gericht aan alle leden van de Nieuw-Apostolische Kerk in de Duitstalige werkgebieden. Het is gepubliceerd in het kerktijdschrift "Onze Familie" (Nr. 1/2003).Hieronder wordt de brief geheel weergegeven:


Geliefde broeders en zusters! Sedert meer dan 75 jaar zingen Duitstalige nieuw-apostolische christenen uit het in 1925 samengestelde gemeentezangboek.
Teksten, melodieën en toonzetting zijn gedurende deze lange tijd praktisch onveranderd gebleven. Dat heeft ertoe geleid dat generaties van godskinderen van deze liederen zijn gaan houden. Velen verbinden aan bepaalde liederen bijzondere herinneringen en gevoelens.
In deze zo lange tijd zijn de ontwikkelingen in veel opzichten verder gegaan. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe inzichten ontstaan; taal en taalgevoel zijn veranderd. Daarbij komen nog nieuwe vormen en accenten van public relations en veranderde eisen aangaande - onder andere - de verzameling liederen van de kerk.
Als gevolg hiervan werden steeds weer werkopdrachten verstrekt voor een herziening van het gemeentezangboek, een zeer ingewikkelde en tijdrovende aangelegenheid. Om alle vooraf verrichte werkzaamheden te laten uitmonden in een geconcentreerde en gekwalificeerde bewerking van onze gemeentezangbundel, heb ik in juni 1998 in overleg met de Districtsapostelen de projectgroep "Zangboek" opgericht. Deze kreeg de opdracht om het bestaande Duitse zangboek zodanig te bewerken dat het een waardig visitekaartje van de Nieuw-Apostolische Kerk zou worden dat in de huidige tijd past. Het was voor de Districtsapostelen en mij belangrijk dat deze opdracht aan vakkundige en competente medewerkers verstrekt werd. Dat had bijvoorbeeld betrekking op het zo belangrijke aspect als toetsing van de in het zangboek voorkomende teksten die dienen overeen te stemmen met onze hedendaagse inzichten. Een ander aspect is de verwezenlijking van goed speelbare orgelzettingen die op een passende wijze met de behoeften van onze organisten rekening houden.
De projectgroep heeft de afzonderlijke fasen en resultaten van de herziening steeds met de Districtsapostelen en mij afgestemd. Zo hebben we gemeenschappelijk bereikt dat de liederenschat van het nieuwe zangboek niet eenzijdig geformuleerd of veranderd werd. Zo bleef bewaard wat waard is bewaard te blijven - de meeste liederen van het nieuwe zangboek zijn de broeders en zusters in het Duitstalige gebied vertrouwd. Zij mogen zich, als gevolg van nieuwe impulsen, ook op een mooie verrijking van tekstuele en melodische aard verheugen.
Het tijdschrift "Onze Familie" zal tot het verschijnen van de eerste oplage regelmatig over de werkzaamheden van dit omvangrijke project berichten. Artikelen met betrekking tot de geschiedenis van ons gezangboek, verslagen vanaf de "werkvloer" over de gehanteerde methode van de projectgroep met tekst- en muziekvoorbeelden worden in deze serie beschreven net als het gedetailleerde overzicht over de invoering.
Vanaf begin 2005 zal voor het eerst in alle Duitstalige gemeenten uit het nieuwe zangboek worden gezongen.
Samen met allen die voor dit project verantwoordelijk zijn, verheug ik mij erop dat we spoedig over een gemeentebundel mogen beschikken die met vertrouwde en nieuwe liederen de diensten op een waardige manier omlijst, aangepast aan de huidige tijd.
Met heel mijn hart groet ik u,
uw R. Fehr

De in de brief genoemde regelmatige berichtgeving in het tijdschrift "Onze Familie" zal vanzelfsprekend ook hier worden gepubliceerd. Verheugt u zich op de serie "Het nieuwe zangboek", die een authentieke en interessante kijk zal geven op dit "langlopende project".

1 January 2003