Apostle Giresse Mata Manzala

New Apostles in Congo-Kinshasa

Apostel Giresse Mata Manzala