Fotos: NAKI

District Apostle Norberto Passuni: “I loved my work”

Fotos: NAKI