Apostel Xavier Arèse † (Foto: ENA France)

Apostle Xavier Arèse from France has passed away

Apostel Xavier Arèse † (Foto: ENA France)