Apostel Xavier Arèse † (Foto: ENA France)

Apostel Xavier Arèse aus Frankreich heimgegangen

Apostel Xavier Arèse † (Foto: ENA France)