Apostel João Uanuque Misselo (Foto: NAKI)

New Apostolic District Church in Angola to receive a District Apostle Helper

Apostel João Uanuque Misselo (Foto: NAKI)