Apostle Giresse Mata Manzala

New Apostles in Congo-Kinshasa

Apostle Giresse Mata Manzala